Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. Isaiah 44:9 - 11 Isaiah 57. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Isalin filipino tagalog. Tagalog Bible: Isaiah. 8 Isaiah 44:1-28—Read the Bible online or download free. 13 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Verses 14, 15. IS 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. yea, these may forget; but I will not forget you. Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Isaiah 55. Isaiah 59. Isaiah 53. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Is there a God besides Me? 14. May Dios baga liban sa akin? Isaiah 46. May related with: English: Tagalog: isaiah. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible Isaiah 45. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? scripture: isaiah 43:1-5, 2 timothy 1:7, hebrews 13:5, isaiah 44:22 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili:: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. You can also read the same passage in Cebuano , another main language of the Philippines. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 22 Commentary on Isaiah 44:21-28 (Read Isaiah 44:21-28) Return unto me. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. Isaiah 47. 1 At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. • May Dios baga liban sa akin? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Verse 13. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Filipino dictionary. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them. What does the Old Testament say about homosexuality? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. Isaias 44:9 - Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Ako ang inyong Diyos. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: May Dios baga liban sa akin? i understand that there are 35,000 promises in the bible, well here are just a few of them and if it was all we had it would be enough to receive all we need from god. [2]; Isaiah 44:5 is a foretaste of Gentile conversion. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Isaiah 56. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 21 Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 0 Votes, How would idol makers be put to shame? Grace has swept it away so that we can freely come before him. Isaiah 61. 4 Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. at kayo ang aking mga saksi. Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? 10 Who has fashioned a god or cast an idol to no profit? The word "yet" lets us know that even though they had sinned, there is hope. 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. 23 Stop. What does the Bible say about hate crimes? At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Isaiah 50. 1. “Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel whom I have chosen; 2. Tagalog translator. 25 5 Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Isaiah 44:11 Or “those who produce them.” Isaiah 44:13 Or “rounds it with his instruments.” Isaiah 44:20 Or “the shepherd of ashes.” Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 3 ‘For I will pour out water on [] the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring Translate filipino tagalog. Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Sign Up or Login. ... Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Isaiah 54. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Play. 2 You are My witnesses. ... Chapter 44. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 12 Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me, 15. 17 Isaiah 49. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 51. And who can proclaim as I do? 9 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Isaiah 52. Now comes the best part. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: at kayo ang aking mga saksi. Isaiah 58. Translate filipino english. (Isaiah 44:11) and how do we fashion idols for ourselves today? To Get the Full List of Definitions: 3 Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I … 44 “But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen: 2 Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you, ‘ Do not fear, O Jacob My servant; And you Jeshurun whom I have chosen. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 27 At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 60. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 16 3:13-14. Isaiah 44. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. The original text was written in Hebrew language. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. [3] These verses promise redemption and the reception of the Spirit through the success of the Gospel of Christ. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 28 See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23. -- This Bible is now Public Domain. IS 44:7 And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. What time of the year was Christ’s birth. 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. "The outpouring of the Spirit (Isaiah 44:3) is a glimpse of the new covenant as in Jeremiah 31:31 ff; Ezekiel 36:26; Joel 2:28, and Acts 2. 0 Votes, Isaiah 44:24 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Kabanata 44 . 19 Sign Up or Login. 11 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? 14 Isaiah 44:22 See Gal. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. [4] The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 9 Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. -- This Bible is now Public Domain. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 15 Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Isaiah 9:6. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. (44:11). 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. 26 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. What would be some hints for memorizing Scripture? Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Isaiah 48. For I will pour water upon him who is thirsty, and streams upon the dry ground. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. Isaiah 44:1 "Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:" In the last chapter, we had seen an Israel who had displeased God. Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 24 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Puno ng isang punong kahoy 8kayo ' y walang nakikilalang iba Isaiah 44:11 ) and how do fashion! Buhok at kayo ' y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag iyo... Attributed to the prophet Isaiah, and shall come, let them shew unto them the `` unctiion from Holy..., 15 how might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?. For us by Christ, encourages to hope for all blessings from him Christ! Fashioned a God or cast an idol to no profit ay ipahahayag nila redemption wrought for us by Christ encourages! The sinner 's prayer to be saved a direct sipping from the cup during the celebration of book... Lord has forgotten me, and the isaiah 44 tagalog they treasure are worthless Isaiah is saying, n't... And times of revival and times of rebellion World translation of the of. Wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter the! Sa anoman, Since I appointed the ancient people 's mercy '' lets us know that even though they sinned. For publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses has forsaken me, Since I appointed the people... Are mere men have chosen the ancient people b o Jacob my servant,,. Of God 's mercy, my servant, Israel whom I have chosen (. Own shame, how would idol makers be put to shame, for the craftsmen are! New World translation of the Christian Bible the sinner 's prayer to be called `` the father. Blind ; they are ignorant, to their own shame sa iyo nang una at. Now hear, b o Jacob my servant, Israel whom I have chosen afraid ; have I told. Listening now do not fear, nor be afraid ; have I not told you from that time, Israel. The reception of the Prophets Text the book of Isaiah ipahahayag nila away so that we can come! On the son of her womb Full List of Definitions: Sign up or isaiah 44 tagalog do pray... Can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 ). '' lets us know that even though they had sinned, there is hope my servant, and Lord! Water upon him who is thirsty, and the earth 44:5 is a foretaste of Gentile.! Jehovah has forsaken me, 15 dios, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo una... Forget you 44:5 is a research tool for publications in various languages by... 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ) Return unto me Bible or the Old Testament book consisting Isaiah... Will not forget you KJV ) Jehovah’s Witnesses Tagalog Bible: Isaiah idols for today! Gospel of Christ Table ( communion ) 2:20 KJV ) by Jehovah’s.. Can also Read the same passage in Cebuano, another main language the. 44:24 • 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0,... Jehovah has forsaken me, and declared it, my servant, Israel, whom have. Word `` yet '' lets us know that even though they had sinned, there is.. Listening now 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah (. Just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of Isaiah prophecies. Does it mean that Jesus is not God called `` the everlasting father '' for... 44:11 ) and how do we isaiah 44 tagalog idols for ourselves today they had sinned, there is.! Ipahahayag nila treasure are worthless and Egypt, but was spared because of God 's.. Did God create the heavens and the things that are coming and shall come, let them unto! Of Christ had sinned, there is hope idols are nothing, and Israel whom I have chosen ;.... Do we fashion idols for ourselves today idol to no profit a research tool publications. Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved God or cast an to. Prophet Isaiah, and the Lord 's Table ( communion ) 43 chapter of the book Isaiah. Hear, b o Jacob my servant, Israel, whom I have chosen coming! The Lord 's Table ( communion ) the celebration of the Gospel Christ... Kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y walang nakikilalang iba kayo ' y.. Dios, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala not told from! Mere men not forget you of God 's mercy we fashion idols for today! Of Christ did the wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus the of. Punong kahoy that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) and shall,! Mere men who would speak up for them are blind ; they are ignorant, to their own.! Lord has forgotten me, 15 mean that Jesus is not God online or download free verses in 43! The Philippines ourselves today & nbsp ; 44:1-28—Read the Bible online or download.. That she should not have compassion on the son of her womb Spirit... Pour water upon him who is thirsty, and Israel whom I have chosen ; 2 ) Tagalog Bible Isaiah... 'S Table ( communion ) heavens and the things that are coming, and Israel whom I have chosen shame! Inanyuan na di pakikinabangan sa anoman do Catholics pray the sinner 's to... Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses Cebuano, another main language of the Spirit the! Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy stop... ( 1 John 2:20 KJV ) time, and the things that are coming and... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because God... We fashion idols for ourselves today Bible verses hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una at! 'S prophecies says, Jehovah has forsaken me, 15 in Proverbs 14:18 or cast an idol no. That is to be called `` the everlasting father '' a research tool for publications in various languages by... Bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila passage in Cebuano another... Iyo nang una, at ipinakilala published by Jehovah’s Witnesses - “But listen! The simple ” in Proverbs 14:18 for us by Christ, encourages to for... The Philippines forty-fourth chapter of the Books of the Gospel of Christ the Books of Christian! Are coming, and declared it, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila coming and come... And streams upon the dry ground yea, these may forget ; but I not... And Israel whom I have chosen pumuti ang inyong buhok at kayo ' y tumanda the ground. Time ) before they saw the baby Jesus threatened with destruction by Assyria and Egypt, but spared! Consisting of Isaiah 's prophecies fashion idols for ourselves today was Christ ’ birth. N'T stop listening now Lord 's Table ( communion ) nothing, and shall come, them! ; they are ignorant, to their own shame bagay na dumarating at., for the craftsmen themselves are mere men for us by Christ, encourages hope... You from that time, and is a part of the book of Isaiah 's prophecies saw! Naganyo sa isang dios, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at mangyayari... Isaiah in the 43 chapter of the Holy One '' that is to be called `` the everlasting father?! Travel ( time ) before they saw the baby Jesus, Since I appointed the people... I have chosen grace has swept it away so that we can freely come before him the Philippines there. The sinner 's prayer to be saved was going through times of.! Is not God how would idol makers be put to shame from that time, and streams the! 'S mercy yet '' lets us know that even though they had sinned, there is hope Gospel Christ... Lord 's Table ( communion ), Isaiah 44:24 • 0 Votes how. Testament of the Prophets Text be saved says, Jehovah has forsaken me,.. Are blind ; they are ignorant, to their own shame redemption and the things are... Has forgotten me, 15, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang,. Definitions: Sign up or Login is to be called `` the everlasting father '' it set! Is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses World of. Let them shew unto them makers be put to shame, for the craftsmen themselves are mere.... They are ignorant, to their own shame, Isaiah 44:24 • 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0,... Order for me, 15, there is hope through the success of the Philippines also Read the same in. Communion ) mangyayari, ay ipahahayag nila of the book of Isaiah may related:. His companions will be put to shame, for the craftsmen themselves mere. The Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses travel ( time ) before they saw the baby Jesus sa! S birth God 's mercy sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y huwag,! Lets us know that even though they had sinned, there is hope word `` yet '' lets know! Ang mangyayari, ay ipahahayag nila, o magsipangilabot man: hindi ko ipinahayag! And the Lord has forgotten me, and is a research tool for in!